คู่มือการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

04 กันยายน 2558
คู่มือการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพื่อประโยชน์สำหรับนักลงทุนที่สนใจจะลงทุนในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษซึ่งรัฐบาลได้พัฒนาขึ้น โดยเป็นพื้นที่ชายแดนเชื่อมต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน ปัจจุบันมี 10 พื้นที่ในจังหวัด ตาก สระแก้ว ตราด มุกดาหาร สงขลา เชียงราย หนองคาย นครพนม กาญจนบุรี นราธิวาส 

คู่มือฉบับนี้ ประกอบด้วยรายละเอียดต่างๆ ของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษทั้ง10 เขต มาตรการสนับสนุนด้านสิทธิและประโยชน์ ตลอดจนการให้บริการอำนวยความสะดวกต่างๆจากหน่วยงานภาครัฐ ในลักษณะเบ็ดเสร็จในจุดเดียว (One Stop Service)

 Download ฺBook | ดาวน์โหลดคู่มือ.pdf