เอกสารอบรม "MOU แรงงาน และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง"

27 สิงหาคม 2561
เอกสารประกอบการอบรม "การขออนุญาตนำเข้าแรงงานต่างด้าวไร้ฝีมือภายใต้ MOU
และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง"

 
 PPT1.pdf 
 PPT2.pdf