จดหมายข่าว ประจำเดือน เมษายน - มิถุนายน 2559

10 กรกฎาคม 2559
News Letter ปีที่ 23 ฉบับที่ 2 ประจำเดือน เมษายน - มิถุนายน 2559
  • ภาวะการส่งเสริมการลงทุนครึ่งปีแรกในปี 2559
  • วิสาหกิจขานรับ "มาตรการส่งเสริมการลงทุนท้องถิ่น (Local Investment)"
  • โอกาสของนักลงทุนไทยในต่างประเทศ
  ดาวน์โหลดเอกสาร จดหมายข่าว ปีที่ 23 ฉบับที่ 2.pdf