ข่าวเผยแพร่

BOI ขอความร่วมมืองดกล่องโฟม ถุงพลาสติก แก้วพลาสติก 28 มีนาคม 2562

BOI ขอความร่วมมืองดกล่องโฟม ถุงพลาสติก แก้วพลาสติก

ประกาศเกี่ยวกับ Smart Visa 09 กุมภาพันธ์ 2561

ประกาศเกี่ยวกับ Smart Visa

ประกาศใหม่ ที่ควรทราบ 09 มกราคม 2561

ประกาศใหม่ ที่ควรทราบ

คำชี้แจงสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 19 มกราคม 2561

คำชี้แจงสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

พระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ.2520 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2560 05 ตุลาคม 2560

-พระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ.2520 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2560 -การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ สำหรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย พ.ศ.2560

e-Investment Promotion 09 มกราคม 2560

e-Investment Promotion User Manual

หน้า 1 / 2