ข่าวเผยแพร่

พระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ.2520 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2560 05 ตุลาคม 2560

-พระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ.2520 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2560 -การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ สำหรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย พ.ศ.2560

e-Investment Promotion 09 มกราคม 2560

e-Investment Promotion User Manual

หนังสือครบรอบ 50 ปี บีโอไอ 31 พฤษภาคม 2559

หนังสือครบรอบ 50 ปี บีโอไอ

นโยบายคลัสเตอร์ 18 มีนาคม 2559

นโยบายคลัสเตอร์

มาตรการเร่งรัดการลงทุน 18 มีนาคม 2559

มาตรการเร่งรัดการลงทุน

คู่มือการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 04 กันยายน 2558

คู่มือการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

หน้า 2 / 3