ภาพข่าวกิจกรรม

ภาพกิจกรรม ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 1 รับคณะนักลงทุนจากประเทศญี่ปุ่น 11 พฤศจิกายน 2562

ภาพกิจกรรม ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 1 รับคณะนักลงทุนจากประเทศญี่ปุ่น วันที่ 18 ตุลาคม 2562 ณ ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 1 (เชียงใหม่)

ภาพกิจกรรมงานสัมมนา "SMEs Service Day บริการดีๆ ที่ SMEs ควรรู้" 11 พฤศจิกายน 2562

ภาพกิจกรรมงานสัมมนา "SMEs Service Day บริการดีๆ ที่ SMEs ควรรู้" วันที่ 13 กันยายน 2562 ณ โรงแรมวินทรี ซิตี้ รีสอร์ท จ.เชียงใหม่

ภาพกิจกรรมงานสัมมนา "เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน พบนักลงทุนในภาคเหนือ" 04 กันยายน 2562

ภาพกิจกรรมงานสัมมนา "เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน พบนักลงทุนในภาคเหนือ" ในวันที่ 8-9 สิงหาคม 2562

ภาพกิจกรรมร่วมเสวนา "การขับเคลื่อนการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษข้ามแดนเชื่อมโยงการค้า การลงทุน การท่องเที่ยวตามเส้นทาง R3A รองรับยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์แห่งอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง โดยมิติการบูรณาการเครือข่ายการขับเคลื่อนเชิงพื้นที่ อ.เชียงของ 08 กรกฎาคม 2562

ภาพกิจกรรมร่วมเสวนา "การขับเคลื่อนการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษข้ามแดนเชื่อมโยงการค้า การลงทุน การท่องเที่ยวตามเส้นทาง R3A รองรับยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์แห่งอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง โดยมิติการบูรณาการเครือข่ายการขับเคลื่อนเชิงพื้นที่ อ.เชียงของ จ.เชียงราย"

ภาพกิจกรรม "นำคณะผู้ประกอบการจากภาคเหนือ สำรวจศักยภาพการลงทุนและสร้างเครือข่ายในอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป เทคโนโลยีการเกษตร เครื่องมือ อุปกรณ์ และการบริการทางการแพทย์ครบวงจร ณ ไต้หวัน" 08 กรกฎาคม 2562

ภาพกิจกรรม "นำคณะผู้ประกอบการจากภาคเหนือ สำรวจศักยภาพการลงทุนและสร้างเครือข่ายในอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป เทคโนโลยีการเกษตร เครื่องมือ อุปกรณ์ และการบริการทางการแพทย์ครบวงจร ณ ไต้หวัน"

ภาพกิจกรรม "เสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการภาคเหนือ ผ่านการศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านอุตสาหกรรมอาหาร เกษตรแปรรูป และเกษตรอัจฉริยะ (Smart Farming)" ระหว่างวันที่ 28-30 พฤษภาคม 2562 08 กรกฎาคม 2562

ภาพกิจกรรม "เสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการภาคเหนือ ผ่านการศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านอุตสาหกรรมอาหาร เกษตรแปรรูป และเกษตรอัจฉริยะ (Smart Farming)" ระหว่างวันที่ 28-30 พฤษภาคม 2562

หน้า 2 / 5