ข่าวประชาสัมพันธ์

e-Services 01 มกราคม 2560

e-Services

e-News ประจำเดือน ก.ค. 58 (ระบบงานช่างฝีมือ e-Expert) 03 สิงหาคม 2558

จดหมายข่าว มาแล้วจ้า...มาดูกันว่า BOI มีอะไรมาอัพเดทให้ทราบกันอีกหนอ??? ทาง BOI จะมีการจัดอภิปรายและเสวนากลุ่ม เรื่อง “การใช้บริการของศูนย์บริการวีซ่าและใบอนุญาตทำงาน (สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI), ส านักงานตรวจคนเข้าเมือง (สตม.) และกรมการจัดหางาน” ในวันที่ 28 สิงหาคม 2558 เวลา 13.00 - 16.30น. ณ ศูนย์ประสานการบริการด้านการลงทุน (OSOS) ห้องประชุม 1 ชั้น 18 อาคารจัตุรัสจามจุรี ถ.พญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ

แจ้งเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์และโทรสาร ประจำสำนักงาน 30 มิถุนายน 2558

แจ้งเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์และโทรสาร ประจำสำนักงานจากหมายเลขเดิมเป็นหมายเลขใหม่ หมายเลขโทรศัพท์ 053-294-100 หมายเลขโทรสาร 053-294-199 โดยจะใช้หมายเลขดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2558 เป็นต้นไป และจะทำการยกเลิกหมายเลขโทรศัพท์และโทรสารของสำนักงานเดิม ตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน 2558 เป็นต้นไป

หน้า 3 / 3