ภาระกิจของเรา

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนพร้อมให้บริการ

หากคุณสนใจจะจัดตั้งธุรกิจในประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน(บีโอไอ) จะเป็นจุดติดต่อที่ดีที่สุดของคุณ บีโอไอเป็นหน่วยราชการสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีที่มีหน้าที่ส่งเสริมให้เกิดการลงทุน บีโอไอพร้อมให้บริการในหลายด้าน ได้แก่
 

เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและอำนวยความสะดวกด้านการลงทุน

  • เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและอำนวยความสะดวกด้านการลงทุน
  • ให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรที่จูงใจและสามารถแข่งขันกับประเทศอื่นๆได้
  • ไม่กำหนดเงื่อนไขการถือหุ้นต่างชาติในอุตสาหกรรมการผลิตและในบางสาขาของอุตสาหกรรมบริการ
  • ให้ความช่วยเหลือในการยื่นขอวีซ่าและใบอนุญาตทำงานเพื่ออำนวยความสะดวกสำหรับการเข้ามาจัดตั้งและดำเนินธุรกิจของชาวต่างชาติ
  • ยกเว้นข้อจำกัดการถือครองที่ดินของชาวต่างชาติ