บุคลากร

ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 1 (เชียงใหม่)

นายวรชาติ ชูชม

Mr.Vorachat Choochom

ผู้อานวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 1

โทรศัพท์ : 0-5329-4100 ต่อ 4101

โทรสาร : 0-5329-4199

e-mail : vorachat@boi.go.th

ชื่อ - นามสกุล

English Name

Position
Level

โทรศัพท์ : 0-5329-4100 ต่อ 4103

โทรสาร : 0-5329-4199

e-mail : emailaccount@boi.go.th

นางรัชนก มหาผล

Mrs.Ratchanok Mahapol

เจ้าพนักงานธุรการ ระดับชานาญงาน

โทรศัพท์ : 0-5329-4100 ต่อ 4104

โทรสาร : 0-5329-4199

e-mail : rachanok@boi.go.th

นายนุกูล เชื้อทองคำ

Mr.Nukool Chuaethongkham

ลูกจ้างประจำ (พนักงานขับรถยนต์)

โทรศัพท์ : 0-5329-4100

โทรสาร : 0-5329-4199

e-mail : -

ชื่อ - นามสกุล

English Name

Position

โทรศัพท์ : 0-5329-4100 ต่อ 4105

โทรสาร : 0-5329-4199

e-mail : emailaccount@boi.go.th

นางสาวกนกจันทร์ จีรกาลางกูรวงศ์

Ms.Kanokchan Jeerakarungrawong

พนักงานราชการ (พนักงานส่งเสริมการลงทุน)

โทรศัพท์ : 0-5329-4100 ต่อ 4107

โทรสาร : 0-5329-4199

e-mail : kanokchan@boi.go.th

นางสาวพิมพา ทาใจ

Ms.Pimpa Thajai

พนักงานราชการ (พนักงานส่งเสริมการลงทุน)

โทรศัพท์ : 0-5329-4100 ต่อ 4108

โทรสาร : 0-5329-4199

e-mail : pimpa@boi.go.th

นายอดิศักดิ์ ปะระมะ

Mr.Adisak Parama

พนักงานราชการ (พนักงานส่งเสริมการลงทุน)

โทรศัพท์ : 0-5329-4100 ต่อ 4111

โทรสาร : 0-5329-4199

e-mail : adisak.p@boi.go.th

นางสาวกนิฏฐา ลาภาพงศ์

Ms.Kanidta Laphaphong

พนักงานราชการ (พนักงานส่งเสริมการลงทุน)

โทรศัพท์ : 0-5329-4100 ต่อ 4109

โทรสาร : 0-5329-4199

e-mail : kanidta@boi.go.th

นางสาวหทัยกาญจน์ ใจสว่าง

Ms.Hathaikarn Jaisawang

พนักงานราชการ (พนักงานส่งเสริมการลงทุน)

โทรศัพท์ : 0-5329-4100 ต่อ 4106

โทรสาร : 0-5329-4199

e-mail : hathaikarn@boi.go.th

สมาคมสโมสรนักลงทุน

นางสาววาสนา เดชวงค์ยา

Ms.Wasana Dejwongya

เจ้าหน้าที่สมาคมสโมสรนักลงทุน

โทรศัพท์ : 0-5320-3403 ต่อ 201

โทรสาร : 0-5320-3411

e-mail : ic-chmai@ic.or.th

นางจันทร์จิรา เมธา

Mrs.Janjira Matha

เจ้าหน้าที่สมาคมสโมสรนักลงทุน

โทรศัพท์ : 0-5320-3403 ต่อ 202

โทรสาร : 0-5320-3411

e-mail : ic-chmai@ic.or.th