บุคลากร

ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 1 (เชียงใหม่)

นายวรชาติ ชูชม

Mr.Vorachat Choochom

ผู้อานวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 1

โทรศัพท์ : 0-5329-4100 ต่อ 4101

โทรสาร : 0-5329-4199

e-mail : vorachat@boi.go.th

น.ส.ดาริกา ทรวงแก้ว

Ms.Darika Soungkaew

นักวิชาการส่งเสริมการลงทุน
ระดับชำนาญการ

โทรศัพท์ : 0-5329-4100 ต่อ 4103

โทรสาร : 0-5329-4199

E-mail : darika@boi.go.th

นางรัชนก มหาผล

Mrs.Ratchanok Mahapol

เจ้าพนักงานธุรการ ระดับชานาญงาน

โทรศัพท์ : 0-5329-4100 ต่อ 4104

โทรสาร : 0-5329-4199

E-mail : rachanok@boi.go.th

นายนุกูล เชื้อทองคำ

Mr.Nukool Chuaethongkham

ลูกจ้างประจำ (พนักงานขับรถยนต์)

โทรศัพท์ : 0-5329-4100

โทรสาร : 0-5329-4199

E-mail : -

นางสาวกนกจันทร์ จีรกาลางกูรวงศ์

Miss Kanokchan Jeerakarungrawong

พนักงานราชการ
(พนักงานส่งเสริมการลงทุน)

โทรศัพท์ : 0-5329-4100 ต่อ 4107

โทรสาร : 0-5329-4199

E-mail : kanokchan@boi.go.th

นางสาวพิมพา ทาใจ

Miss Pimpa Thajai

พนักงานราชการ
(พนักงานส่งเสริมการลงทุน)

โทรศัพท์ : 0-5329-4100 ต่อ 4108

โทรสาร : 0-5329-4199

E-mail : pimpa@boi.go.th

นายอดิศักดิ์ ปะระมะ

Mr.Adisak Parama

พนักงานราชการ
(พนักงานส่งเสริมการลงทุน)

โทรศัพท์ : 0-5329-4100 ต่อ 4111

โทรสาร : 0-5329-4199

E-mail : adisak.p@boi.go.th

นางสาวกนิฏฐา ลาภาพงศ์

Miss Kanidta Laphaphong

พนักงานราชการ
(พนักงานส่งเสริมการลงทุน)

โทรศัพท์ : 0-5329-4100 ต่อ 4109

โทรสาร : 0-5329-4199

E-mail : kanidta@boi.go.th

นางสาววลัญชญ์รัตน์ วัฒนวรรณกุล

Miss Walanrat Wattanawankul

พนักงานราชการ
(พนักงานส่งเสริมการลงทุน)

โทรศัพท์ : 0-5329-4100 ต่อ 4105

โทรสาร : 0-5329-4199

E-mail : walanrat@boi.go.th

นายชัยพล กรองใจ

Mr.Chaiyapon Krongjai

พนักงานราชการ
(พนักงานส่งเสริมการลงทุน)

โทรศัพท์ : 0-5329-4100 ต่อ 4106

โทรสาร : 0-5329-4199

E-mail : chaiyapon@boi.go.th

สมาคมสโมสรนักลงทุน

นางสาววาสนา เดชวงค์ยา

Ms.Wasana Dejwongya

เจ้าหน้าที่สมาคมสโมสรนักลงทุน

โทรศัพท์ : 0-2666-9449 ต่อ 4 หรือ

0-5329-4100 ต่อ 4112

E-mail : ic-chmai@ic.or.th

นางจันทร์จิรา เมธา

Mrs.Janjira Metha

เจ้าหน้าที่สมาคมสโมสรนักลงทุน

โทรศัพท์ : 0-2666-9449 ต่อ 4 หรือ

0-5329-4100 ต่อ 4112

E-mail : ic-chmai@ic.or.th