อำนาจหน้าที่รับผิดชอบ

  • การตรวจสอบการดำเนินงานประจำปีของผู้ได้รับการส่งเสริม
  • การตรวจทำเลที่ตั้งโรงงานตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 เฉพาะโรงงานที่ไม่มีน้ำเสียจากกระบวนการผลิต
  • การตรวจสอบการขออนุญาตประกอบกิจการโรงงานตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 เฉพาะโรงงานที่ไม่มีน้ำเสียจากกระบวนการผลิต
  • การตรวจสอบ และอนุญาตให้หยุดดำเนินกิจการชั่วคราว
  • การตรวจสอบการเปิดดำเนินการ แล้วรายงานสำนักบริหารการลงทุนที่ดูแลอุตสาหกรรมนั้น เพื่อออกใบอนุญาตเปิดดำเนินการต่อไป
  • การมอบบัตรส่งเสริมให้แก่ผู้ได้รับการส่งเสริม
  • การอำนวยความสะดวกในการติดตั้งไฟฟ้า ประปา และโทรศัพท์ ให้แก่ผู้ได้รับการส่งเสริม