สถานที่ตั้ง

ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 1 (เชียงใหม่)

 
 

ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 1 (เชียงใหม่)
อาคารแอร์พอร์ต บิซิเนส พาร์ก ห้อง 
108-110 
90 ถ.มหิดล ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่  50100
โทร. 0-5329-4100
โทรสาร 0-5329-4199

E-mail : chmai@boi.go.th

Web site : http://chiangmai.boi.go.th