ประวัติความเป็นมา

ประวัติ ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 1 (เชียงใหม่)

จาก การที่รัฐบาลมีนโยบายกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาคและสำนักงานคณะกรรมการส่ง เสริมการลงทุนเป็น หน่วยงานหนึ่งที่สามารถตอบสนองนโยบายนี้ได้เป็นอย่างดี จึงจัดให้มีสำนักงานภูมิภาคตาม ภาคต่างๆ ขึ้นเพื่อ ประชาสัมพันธ์และบริการการลงทุนให้แก่ผู้ประกอบการในภูมิภาคอย่างใกล้ชิด ในสมัยรัฐบาลของอดีต ฯพณฯ นายกรัฐมนตรีชาติชาย ชุณหะวัณ จึงได้จัดตั้งสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนในภูมิภาคขึ้น โดยเริ่ม จากภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่จังหวัดนครราชสีมา ภาคใต้ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี และภาคเหนือที่จังหวัดเชียงใหม่

สำนัก งานภาคเหนือที่จังหวัดเชียงใหม่ มีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2532 โดยอดีต ฯพณฯ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นายกร ทัพพะรังสี เป็นประธานในพิธีเปิดสำนักงานโดยใช้ชื่อว่า “สำนักงาน คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนจังหวัดเชียงใหม่” โดยได้รับความอนุเคราะห์สถานที่ส่วนหนึ่งจาก ศูนย์ส่งเสริม อุตสาหกรรมภาคเหนือ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ถนนทุ่งโฮเต็ลตำบลวัดเกต อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นสถานที่ทำการชั่วคราว มีหน้าที่ในการประชาสัมพันธ์และบริการชี้แนะให้มีการลงทุนเกิดขึ้นในภาค เหนือ การศึกษาลู่ทางการลงทุน และการค้นหานักลงทุนเป้าหมายที่จะมาลงทุน การปฏิบัติงานส่วนใหญ่จึงเป็นเรื่องการ จัดสัมมนา โดยนำนักลงทุนจากส่วนกลางมาพบเห็นกับสภาพที่แท้จริงของท้องถิ่นและมุ่งชี้ ให้เห็นถึงศักยภาพ การลงทุนในภาคเหนือ

ต่อมาในปี 2535 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนดำริที่จะให้สำนักงานภูมิภาคอำนวยความ สะดวกและ ให้บริการแก่ผู้ได้รับการส่งเสริมการลงทุนในท้องถิ่นได้ใกล้ชิดและมี ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จึงได้มีประกาศที่ 10/2535 ลงวันที่ 16 เมษายน 2535 เรื่องการมอบอำนาจให้สำนักงานส่งเสริมการลงทุนภูมิภาคปฏิบัติงานแทน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนได้ในบางเรื่องรวมจำนวน 1 เรื่อง เช่น การขออนุญาตใช้สิทธิประโยชน์ ทางด้านเครื่องจักรและวัตถุดิบ ฯลฯ และพร้อมกันนี้ได้มีคำสั่งกำหนดยกฐานะสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริม การลงทุนภูมิภาคขึ้นเทียบเท่ากองและเปลี่ยนชื่อใหม่โดยสำนักงานในภาคเหนือ ใช้ชื่อว่า “ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุน ภาคเหนือ” โดยหัวหน้าสำนักงานฯ ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง“ผู้อำนวยการ” และอำนาจหน้าที่ที่ ได้รับมอบอำนาจ ตามประกาศที่ 209/2545 ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2545

ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคเหนือ 1 ดูแลรับผิดชอบพื้นที่ภาคเหนือรวม 17 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย น่าน พะเยา แพร่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน พิษณุโลก กำแพงเพชร นครสวรรค์ พิจิตร เพชรบูรณ์ สุโขทัย อุตรดิตถ์ อุทัยธานี ตาก ต่อมาเพื่อให้การอำนวยความสะดวกและให้บริการแก่ผู้ได้รับการส่งเสริม รวมทั้งการชักจูงให้เกิด การลงทุนในพื้นที่ได้อย่างใกล้ชิดและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นจึงได้จัดตั้ง ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคเหนือ2 ที่จังหวัด พิษณุโลก เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2547 โดยมีพิธีเปิดอย่าง เป็นทางการเมื่อวันที่ 24 กันยายน 2547

ปัจจุบัน ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคเหนือ 1 จังหวัดเชียงใหม่ ดูแลรับผิดชอบพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน (กลุ่มล้านนา) ได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน ลำปาง แพร่ น่าน พะเยา แม่ฮ่องสอน

ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 1 (เชียงใหม่) เป็นหน่วยงานราชการที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 มีหน้าที่ปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนให้เกิดการลงทุนในกิจการที่สำคัญและเป็นประโยชน์ในด้านเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงของรองประธาน และมีเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนเป็นกรรมการ และเลขานุการ

สำนักงานบีโอไอภาคเหนือ เป็นการดำเนินงานตามนโยบายส่งเสริมการลงทุนเชิงรุกที่เน้นส่งเสริมการลงทุน ทั้งในและต่างประเทศเพิ่มมากขึ้น (DDI : Domestic Direct Investment, FDI : Foreign Direct Investment) มีภาระกิจเผยแพร่ ชักจูงการลงทุน อำนวยความสะดวกแก่ผู้ลงทุนในการใช้ความร่วมมือสนับสนุนยุทธศาสตร์การลงทุน ของจังหวัด ภายใต้นโยบายคุณภาพ "สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่มุ่งมั่นให้บริการ เพื่อสร้างความพึงพอใจแก่นักลงทุน เสริมสร้างบรรยากาศ และชักจูงให้เกิดการลงทุน ที่มีคุณค่าต่อการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน รวมทั้งการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ด้วยองค์กรที่มีประสิทธิภาพ และยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล"