ข่าวกิจกรรม

บีโอไอเชียงใหม่เชิญร่วมกิจกรรมสร้างเครือข่าย ณ ประเทศเวียดนาม 03 มิถุนายน 2566

บีโอไอเชียงใหม่เชิญร่วมกิจกรรมสร้างเครือข่าย ณ ประเทศเวียดนาม

บีโอไอ (เชียงใหม่) ขอเชิญร่วมสัมมนาออนไลน์ เรื่อง "การใช้สิทธิประโยชน์ด้านเครื่องจักร ผ่านระบบ EMT" 31 พฤษภาคม 2566

บีโอไอ (เชียงใหม่) ขอเชิญร่วมสัมมนาออนไลน์ เรื่อง "การใช้สิทธิประโยชน์ด้านเครื่องจักร ผ่านระบบ EMT" วันที่ 15 มิถุนายน 2566

บีโอไอ (เชียงใหม่) ขอเชิญร่วมสัมมนาออนไลน์ เรื่อง "ใช้สิทธิประโยชน์ด้านวัตถุดิบ และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับส่วนสูญเสีย" 31 พฤษภาคม 2566

บีโอไอ (เชียงใหม่) ขอเชิญร่วมสัมมนาออนไลน์ เรื่อง "ใช้สิทธิประโยชน์ด้านวัตถุดิบ และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับส่วนสูญเสีย"

NEW Economy, NEW Opportunities ผนึกกำลังสร้างเศรษฐกิจใหม่ สนับสนุนการลงทุนพื้นที่ภาคเหนือ 31 มีนาคม 2566

NEW Economy, NEW Opportunities ผนึกกำลังสร้างเศรษฐกิจใหม่ สนับสนุนการลงทุนพื้นที่ภาคเหนือ

บีโอไอพิษณุโลก เชิญร่วมงานสัมมนาออนไลน์ เรื่อง "BOI กระตุ้นการลงทุนภาคเหนือตอนล่าง โดยมาตรการส่งเสริม BIO Hub และกิจการ Smart SMEs" 06 กุมภาพันธ์ 2566

บีโอไอพิษณุโลก เชิญร่วมงานสัมมนาออนไลน์ เรื่อง "BOI กระตุ้นการลงทุนภาคเหนือตอนล่าง โดยมาตรการส่งเสริม BIO Hub และกิจการ Smart SMEs" วันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566

บีโอไอพิษณุโลก เชิญร่วมงานสัมมนาออนไลน์ เรื่อง "เจาะลึกการลงทุนในเขต SEZs ปลุกกระแสพลังงานทดแทน สร้างประโยชน์สู่ชุมชนกับมาตรการเศรษฐกิจฐานราก" 06 กันยายน 2565

บีโอไอพิษณุโลก เชิญร่วมงานสัมมนาออนไลน์ เรื่อง "เจาะลึกการลงทุนในเขต SEZs ปลุกกระแสพลังงานทดแทน สร้างประโยชน์สู่ชุมชนกับมาตรการเศรษฐกิจฐานราก"

หน้า 3 / 4