ข่าวกิจกรรม

บีโอไอพิษณุโลก เชิญร่วมงานสัมมนาออนไลน์ เรื่อง "BOI กระตุ้นการลงทุนภาคเหนือตอนล่าง โดยมาตรการส่งเสริม BIO Hub และกิจการ Smart SMEs" 06 กุมภาพันธ์ 2566

บีโอไอพิษณุโลก เชิญร่วมงานสัมมนาออนไลน์ เรื่อง "BOI กระตุ้นการลงทุนภาคเหนือตอนล่าง โดยมาตรการส่งเสริม BIO Hub และกิจการ Smart SMEs" วันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566

บีโอไอพิษณุโลก เชิญร่วมงานสัมมนาออนไลน์ เรื่อง "เจาะลึกการลงทุนในเขต SEZs ปลุกกระแสพลังงานทดแทน สร้างประโยชน์สู่ชุมชนกับมาตรการเศรษฐกิจฐานราก" 06 กันยายน 2565

บีโอไอพิษณุโลก เชิญร่วมงานสัมมนาออนไลน์ เรื่อง "เจาะลึกการลงทุนในเขต SEZs ปลุกกระแสพลังงานทดแทน สร้างประโยชน์สู่ชุมชนกับมาตรการเศรษฐกิจฐานราก"

ประชาสัมพันธ์ขอเชิญร่วมกิจกรรม Chiang Mai Digital Economy & IT Forum 2022 "On and Beyond" 06 กันยายน 2565

อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และเชียงใหม่สร้างสรรค์ ขอเชิญร่วมกิจกรรม Chiang Mai Digital Economy & IT Forum 2022 "On and Beyond" วันที่ 13 กันยายน 2565 เวลา 13.30 - 17.30 น. ณ Exhibition Hall อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ

บีโอไอเชียงใหม่ ร่วมกับ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย จัดสัมมนาเรื่อง "โอกาสและมาตรการสนับสนุนการลงทุนในจังหวัดเชียงราย" 30 มิถุนายน 2565

บีโอไอเชียงใหม่ ร่วมกับ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย จัดสัมมนาเรื่อง "โอกาสและมาตรการสนับสนุนการลงทุนในจังหวัดเชียงราย"

บีโอไอเชิญร่วมงานสัมมนาออนไลน์ “Ready for Take-off : สร้างธุรกิจผู้ประกอบการไทยสู่ตลาดยุโรป” 07 กรกฎาคม 2565

บีโอไอเชิญร่วมงานสัมมนาออนไลน์ “Ready for Take-off : สร้างธุรกิจผู้ประกอบการไทยสู่ตลาดยุโรป”

บีโอไอ พิษณุโลก ขอเชิญร่วมสัมมนาเรื่อง "การใช้งานระบบ BOI e-Services และนโยบายส่งเสริมฯ มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ" 08 กรกฎาคม 2565

บีโอไอ พิษณุโลก ขอเชิญร่วมสัมมนาเรื่อง "การใช้งานระบบ BOI e-Services และนโยบายส่งเสริมฯ มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ"

หน้า 3 / 4